OngongNian syn

Ongongnian etraby Hebei welaýatynyň günortasynda we Handan şäheriniň demirgazygynda ýerleşýär.2016-njy ýylyň sentýabr aýynda etrap aýryldy we etraplara bölündi.Meýdany 761 inedördül kilometre we 964,000 ilaty bolan 17 şäher we 363 administratiw obanyň ygtyýaryndadyr, bu şäherdäki iň uly etrap we welaýatyň iň uly etrabydyr.Ongongnian “Hytaýyň has çalt paýtagty” hökmünde tanalýar we Hytaýda adaty bölekleriň öndürilişiniň we satuwynyň iň uly paýlaýyş merkezidir, milli bazar paýynyň 45% -ini tutýar.Ongongnýanyň gündogaryndaky Guangfu gadymy şäher, Yangaň we wu görnüşli Taijiquanyň doglan ýeri we milli 5A ajaýyp ýerdir.Ongongnian, şeýle hem, Hytaý halk medeniýetiniň we sungatynyň mekany, Hytaý sportunyň doglan ýeri, Hytaý söweş sungatynyň dogduk mekany we Hytaýyň iň gowy dynç alyş we syýahatçylyk sebitidir.Senagat seýilgähi, adaty bölekleri ýygnaýan ýer, ýokary tehnologiýaly gurluşyk materiallary meýdançasy bar.2018-nji ýylda sebitiň jemi içerki önümi 6,3% ýokarlap, 24,65 milliard ýuana ýetdi.Jemi maliýe girdejisi 16,7% ýokarlap, 2,37 milliard ýuana ýetdi;Döwlet býudjetiniň girdejisi 10,5% ýokarlap, 1,59 milliard ýuana deň boldy.Düzgünnamadan ýokary pudagyň girdejisi 11,3% ýokarlap, 1,2 milliard ýuana boldy;Sarp ediş harytlarynyň bölek satuwy 13,8 milliard ýuana barabar bolup, 8,8 göterim ýokarlandy.Ykdysadyýet durnukly ösüş we güýçli depgini görkezdi.

Ongongnýanyň uzak taryhy we ajaýyp medeniýeti bar.7000 ýyldan gowrak siwilizasiýa we 2000 ýyldan gowrak etrap gurluşygy bar.Springaz we güýz döwründe döredilip, yzygiderli nebereleriň prefektura bölümi we etrap häkimligi.Gadymy döwürde Kuliang, Yiyang we Guangnian diýlip atlandyrylypdyr we Sui neberesinde ongongian adyny üýtgedipdir.5 sany döwlet derejesindäki medeni ýadygärlikleri goramak bölümi (Guangfu Gadymy şäher, Hongji köprüsi, ushuşan daş oýma nagyşlary, Şa Zawonyň ​​mawzoleýi, Şibeikou shangshao Medeniýet mekany);67 sany maddy däl medeni miras bar, şol sanda 5 sany milli maddy däl medeni miras (Yangaň stili Taijiquan, söweş stili Taijiquan, üflenýän aýdymlar, Günbatar sazy, gül stoly).2600 ýyllyk taryhy bolan Guang-fu gadymy şäher, özboluşly, Taý Çi şäheriniň gadymy şäheri suia wang we wang hanzhong Liu Heita şereketiniň paýtagty, iki uly tai ussady Yangaň lu-ç 'an, wu yu-hsiang doglan ýeri, Hytaý taryhynyň meşhur şäheri, Hytaýyň medeni syýahatçylyk şäheri, Hytaýyň çaý şäheriniň doglan ýeri, Hytaýyň Taý Çi gözleg merkezi, mukaddes toprak Çi Çuan, Bu a milli suw goraghanasynyň ajaýyp ýerleri we milli batgalyk seýilgähi we dünýäde taijiquan medeni syýahatçylyk merkezini gurýar.

Ongongnýanyň ýerleşişi has ýokary, ekologiki taýdan amatly.Şanxi-hebei-şandong-henan sebitinde dört prowaýda ýerleşýär, Pekin-Guanç Guangzhouou demir ýoly, Pekin-Guanç Guangzhouou ýokary tizlikli “iki demir”, Pekin Gonkong we Makao ýokary tizlikli, ýokary tizlikli aagondarha “taslamalary” bar, Demirgazyk bilen günortany birleşdirýän 107 milli ýol, handan demir ýol menzili şäheri, 5 ýokary tizlikli we ýokary tizlikli eksport (ongongNian, gündogar, demirgazyk, ýakymly düýş, şa) ulag bilen 15 minut töweregi, handan howa menzilinden 30 minut awtoulag, Welaýatyň paýtagty Şijiazhuang-a ýokary tizlikli demir ýol bilen barmak üçin bary-ýogy 40 minut gerek, 2 sagadyň dowamynda Pekine, Týanjinine, Jinan, Çengjou, Taýuan we beýleki welaýat paýtagt şäherlerine gitmek gaty amatly.Esasy şäher meýdanynyň meýilleşdirilen meýdany 98,9 inedördül kilometre barabar bolup, 2030-njy ýyla çenli meýilleşdirilen 50,16 inedördül kilometre, gurlan meýdany 26,2 inedördül kilometre, 20,278 mu gök topraga we şäherleşme derejesiniň 46,86 göterimine deňdir.Mümkinçiliklerden peýdalanyň, “etrap etraplaryny yza çekiň”, täze şäher Ming ştatlarynyň gurulmagyna itergi beriň, meýilnama sergi zaly, şehitler gonamçylygy, botanika bagy, Ming xing Ming döwlet sport seýilgähi, Ming döwlet seýilgähi, Ming köl batgalyk seýilgähi, Ming döwlet orta mekdepleri, milli bag şäheri (sebiti), welaýat arassa şäheri (sebiti) üçin üstünlikli döredilen welaýat medeniyetli şäheri we welaýat saglyk şäherini täzeden gözden geçirmek arkaly ýokary hilli önümler taslamasy ýaly.Welaýat derejesindäki 120 sany esasy obany gurarys.


Iş wagty: 07-2021-nji dekabry