Ongongnian etrap guramasy, şäheriň daşary söwda dolanyşygy medeniýetini we syýahatçylygy ösdürmek baradaky ýygnagyny diňlemek üçin

29-njy iýunda öýlän ongongnian etraby şäheriň daşary söwda dolanyşygy medeniýeti we syýahatçylygy ösdürmek ýygnagyny, etrap häkimligini, söwda býurosyny, medeniýet we syýahatçylyk býurosyny, salgyt býurosyny, bilim we sport býurosyny, býurony diňlemek we synlamak üçin gurady. statistika we ýygnaga gatnaşmak üçin ýoldaşlar üçin jogapkär beýleki bölümler.Duşuşykda, Sue etrabynyň başlygy, hasabaty tamamlamak üçin daşary ýurt maýa goýumlary, daşary söwda, sosial nol we beýleki görkezijiler boýunça.

Duşuşyk gutarandan soň, ýygnagyň ruhuny çynlakaý durmuşa geçirmek üçin, ongongian etrap xue etrabynyň baş talaplarynyň indiki ädimini nädip etmeli: biri nyşana gönükdirilmeli.Söwda býurosy wagtyň we işiň iki esse bolmagyny üpjün etmek üçin ýokary bölümler tarapyndan berlen meseleler görkezijilerine gözegçilik etmeli;Ikinjiden, hiline üns bermelidiris.Söwda býurosy, ongongian etrabynyň oňat oflayn işini onlaýn işe ugrukdyrmak üçin ähli iş bölümlerini birleşdirmeli;Üçünjiden, adaty döwürlere üns bermelidiris.Maglumatlaryň statistikasy bir gijeki iş däl, Söwda býurosy parahatçylyk döwründe gowy taslamalara, gowy ösdürip ýetişdirmek üçin gowy kärhanalara;Dördünjiden, hakykatdan hakykaty gözläň.Şol bir wagtyň özünde maglumatlaryň dogrulygyny we takyklygyny üpjün etmek.


Iş wagty: 07-2021-nji dekabry