Biz hakda

Kompaniýanyň giriş salgylanmasy

“Handan Doushi” elektrik energiýasy enjamlaryny öndürýän kärhana 2015-nji ýylda döredildi. Kompaniýa Hebeý welaýatynyň Handan şäheriniň ongongnian etrabynyň Luoyang obasynyň gündogar senagat zolagynda ýerleşýär.Müşderilere elmydama gowy önümler we tehniki goldaw, doly satuw hyzmatlary we gyzgyn galvaniz ussahanalary berýäris.

Kompaniýanyň önümleri, Döwlet seti we Hytaý Günorta Elektrik Gridi, Hebei, Henan, Anhui, Içki Mongoliýa, Gansu, Tibet, Hunan, Hubei we ş.m. ýaly elektrik gurluşygynda giňden ulanylýar. daşary ýurt bazarlary.Önümler Russiýa, Kanada, Çili, Braziliýa, Malaýziýa, Taýland, Hindistan we ş.m. ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebite gönüden-göni eksport edilýär we elektrik önümleri üçin käbir daşary ýurt bazarlaryny açýar.

hakda

Marka hekaýasy

Dou-nyň elektrik energiýasy, 70 ýyl we 80 ýyl işewürlik döwrüne gabat gelmändigine gynanýar we bazarda bäsdeşleri goýmasyn, hiç haçan müşderiler ýetmez.Iöne giç bolmak gaty giç däl öýdemok!Biziň masştabymyz ajaýyp däl, sebäbi ýüzüne owadan görünmek zerurlygy ýok.Biz “catwalk” işewürlik modeli däl.Windel we ýagyş bilen güýçli, güýçli ýolbaşçylyga we tolkunlardan alyp barýan tüýs ýürekden işleýänlere bil baglaýarys.
Iki adamdan başladyk we büdremekden ulaldyk.Enjam bilen başladyk we hiç zatdan gurmadyk.Enjamlary yzygiderli goşmak, sapaklardan yzygiderli öwrenmek we tejribe toplamak, müşderileriň subut edýän zatlaryny elmydama göz öňüne getiriň we müşderileriň hakyky kabul edilmegine we ykrar edilmegine tüýs ýürekden garaşyň.

Kompaniýanyň artykmaçlygy

Häzirki wagtda ussahanada 20 işgär we 10 sany elektrik kebşirleýji bar.Aýlyk önümçilik kuwwaty 800 tonna bolup, 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edilýär.
Kompaniýa ýylyň dowamynda aksiýalardan elýeterli adaty adaty görnüşli, demir esbaplary, sim çybyklary we ş.m. 10 wolt öndürýär we gündelik bahasy çig malyň bahasy bilen üýtgeýär.Diňe demir esbaplary öndürýäris we tejribeli toparymyz bar.
Hyzmatdaşlyk ahyryna çenli bir duralga, müşderiniň sowgady Douşiniň ertiridir!

Önümçilik we synag enjamlary

Halkara derejesinde öňdebaryjy birinji derejeli enjamlar

Önümçiligiň her bir jikme-jigine düşünýäris

Netijelilige ünsi jemläň we kemsiz boluň,
her bir müşderiniň göwnünden turmak üçin

Önüm öndürmek prosesi

C- şekilli polat / burç Polat / kanal Polat emele getirmek → Awtomatiki urmak → El bilen kebşirlemek → Takyk möhürleme → atylylygy bejermek → Hil barlagy → Taýýar önüm

Önüm öndürmek prosesi (1)
Önüm öndürmek prosesi (2)
Önüm öndürmek prosesi (3)